Koulun tukitoimet käytännössä - tietopaketti kotiin

09.05.2021

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki, mitä ne tarkoittavat käytännössä? Tässä kirjoituksessa avataan tarkemmin, mitä tukitoimia lapsilla on oikeus saada koulussa.

Lain mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus saada oman kehitystasonsa mukaista opetusta. Oppilas voi tarvita tukea esimerkiksi matematiikan tai lukemisen oppimiseen, keskittymiseen tai käyttäytymiseen. Tuen tarkoitus on tukea oppimista, oppilaan itsetuntoa sekä vahvistaa opiskelumotivaatiota.  Koulun tukijärjestelmä on kolmiportainen:

 1. Yleinen tuki
 2. Tehostettu tuki
 3. Erityinen tuki

Yleinen tuki

Yleistä tukea voivat saada kaikki oppilaat tarpeen mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, eikä sen aloittaminen vaadi erityisiä päätöksiä. Yleisen tuen tukimuotoja ovat seuraavat:

 • tukiopetus tilapäisesti opinnoissa jälkeen jääneille
 • osa-aikainen erityisopetus muun opetuksen ohella oppimis- ja koulunkäyntivaikeuksiin, esim. luki-taitojen tai matemaattisten taitojen ja opiskelustrategioiden vahvistamiseksi
 • oppiaineiden eriyttäminen eli opiskeltavan materiaalin selkeyttäminen, helpottaminen tai vaikeuttaminen osaamistason mukaan
 • opiskelun erityiset painoalueet on eriyttämisen menetelmä, jossa oppilas keskittyy oppiaineen keskeisiin sisältöihin, mutta arviointi tapahtuu edelleen suhteessa yleiseen oppimäärään (vrt. yksilöllistäminen erityisessä tuessa)
 • erilaiset apuvälineet, esimerkiksi:
 • palkintojärjestelmät motivoimaan käyttäytymistä tai keskittymistä
 • lisäaika kokeisiin tai kokeiden teko yhdessä opettajan tai koulunkäynninohjaajan kanssa tukemaan tehtävissä etenemistä, tehtävänantojen ymmärtämistä tai mahdollistamaan suulliset vastaukset
 • sermit ja kuulosuojaimet rajaamaan luokan ylimääräisiä ärsykkeitä ja helpottamaan keskittymistä omaan tekemiseen
 • tehtävien pilkkominen pienemmiksi tehtäväkokonaisuuksiksi tukemaan keskittymistä
 • kuvatuki jäsentämään toiminnan vaiheita
 • tyhjä paperi helpottamaan riveillä pysymistä ja tehtävissä etenemistä 
 • äänikirjat yhdessä tekstin seuraamisen kanssa automatisoimaan lukemista, laajentamaan sanavarastoa ja tukemaan luki-taitoja
 • matematiikan havainnollistamisen välineet, kuten kymppitaulu ja helmitaulu hahmottamaan lukusuoraa ja lukumäärän pysyvyyttä
 • tietokoneavusteiset pelit, kuten Ekapeli ja Ekapeli-Matikka motivoi toistojen tekemistä opeteltavaan asiaan
 • koulunkäynninohjaajan tuki luokassa tai tulkkipalvelut

Yhteydenpito koulun ja kodin välillä on osaltaan myös oppilaan tukea. Yhteydenpidossa tärkeää on antaa kotiin läksyunohdusten tai käyttäytymismerkintöjen lisäksi positiivista palautetta.

Aloite tukeen voi tulla opettajalta, oppilaalta tai huoltajilta. Opettaja voi antaa yleisen tuen tukitoimia aina huomatessaan tuen tarpeen, mutta tuki ei ole tällä tasolla jatkuvaa tai tukitoimia ei ole käytössä useita. Vahvempaa, säännöllisempää ja monipuolisempaa tukea tarvitseva oppilas siirretään tehostetun tuen piiriin.

Tehostettu tuki

Tehostettu tuki aloitetaan kodin ja koulun välisellä yhteisellä päätöksellä ja aloitteen tekijä voi olla opettaja tai huoltajat. Tehostetussa tuessa on mahdollista käyttää kaikkia yleisen tuen tukitoimia (ks. yllä). Erona tehostetulla ja yleisellä tuella on se, että tehostettu tuki on jatkuvaa ja tavoitteellista, käytössä on useita tukitoimia ja tuen toteutumista ja kehitystä seurataan yhdessä huoltajien kanssa säännöllisesti lukukausittain.

Tehostetussa tuessa laaditaan huoltajien kanssa yhteistyössä pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma, joihin kirjataan mm. oppilaan kokonaistilanne, suunnitellut tukitoimet ja oppimisen tavoitteet. Kun tehostettu tuki ei riitä, siirrytään erityiseen tukeen.

Erityinen tuki

Erityinen tuki vaatii hallintopäätöksen ja lisäksi usein asiantuntijalausunnon esimerkiksi erityisistä oppimisvaikeuksista, keskittymisvaikeuksista tai kehitysvammasta. Erona yleiseen ja tehostettuun tukeen on se, että oppilas voi opiskella yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, saada erityisopetusta ja opiskella yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Lisäksi käytössä on kaikki yleisen tuen tukikeinot.

Yksilöllistäminen tarkoittaa oppimisen tavoitetason henkilökohtaista määrittämistä. Oppilaalle määritellään oppiainekohtaisesti tavoitteet opiskeltavista asioista ja arviointi tapahtuu suhteessa niihin. Todistuksessa yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan opiskeltavien aineiden arvosana merkitään tähdellä (*). Jos oppilas ei kykene opiskelemaan yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan, oppiaineesta voidaan vapauttaa tai opiskelu voi tapahtua toiminta-alueittain (itsenäisen elämän taitojen opiskelu). 

Erityisopetus tulee järjestää oppilaan etua ajatellen joko muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan pienryhmässä.

Erityisessä tuessa laaditaan pedagoginen selvitys ja henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Pedagogiseen selvitykseen sisältyy arvio oppilaan kokonaistilanteesta sekä mahdolliset asiantuntijalausunnot. HOJKS:iin kirjataan mm. koulunkäynnin tavoitteet ja suunnitellut tukitoimet. Erityisen tuen päätös tarkistetaan toisen ja kuudennen vuosiluokan jälkeen sekä aina tarpeen mukaan.

Yhteenveto

Yleistä tukea voivat saada kaikki oppilaat tarpeen mukaan. Tukimuotoja ovat tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, eriyttäminen ja erilaiset oppimisen ja keskittymisen apuvälineet. Tehostetussa tuessa on käytössä samat yleisen tuen tukimuodot, mutta erona yleiseen tukeen on tuen vahvuus, jatkuvuus ja säännöllinen seuranta. Erityinen tuki vaatii hallinnollisen päätöksen ja usein myös asiantuntijalausunnon, ja se eroaa yleisestä ja tehostetusta tuesta mahdollistamalla oppiaineiden yksilöllistämisen, erityisopetuksen ja pidennetyn oppivelvollisuuden.

Lähteet

Lisää koulun tukitoimia säätelevistä laeista voit lukea Perusopetuslaista ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista.