Hinnasto


Lasten ja nuorten kognitiiviset tutkimukset Mehiläisen ajanvarauksesta

Suppea psykologinen tutkimus

Suppealla psykologin tutkimuksella arvioidaan kognitiivinen eli tiedollinen ja taidollinen kehitystaso. Tutkimus sisältää kielellisten taitojen, havainnointi- ja näönvaraisen päättelykyvyn, työmuistin ja tiedon prosessointinopeuden arvioinnin. Tutkimuksella voidaan selvittää esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai kouluvalmiutta. Käyntejä suppeaan tutkimukseen varataan alkukartoituskäynnin jälkeen 2-3 kertaa (à 60min, yht. 372-558 €).

Laaja psykologinen tutkimus

Laaja psykologin tutkimus sisältää kognitiivisen kehitystason arvion lisäksi tarkemman arvion oppimisvaikeuden tai keskittymisvaikeuksien neuropsykologisesta luonteesta. Tutkimuksen tarkoituksena voi olla esimerkiksi mahdollisten adhd- tai autismikirjon piirteiden tai lukivaikeuksien arviointi. Käyntejä laajempaan tutkimukseen varataan alkukartoituskäynnin jälkeen 4-5 kertaa (à 60min, yht. 744-930 €).

Tutkimukset sisältävät palautekäynnin, lausunnon sekä suosittelut opettajalle tai varhaiskasvattajalle lapsen parhaaksi tukemiseksi oppimisympäristössään.

Alkuhaastattelu ja esitietojen hankinta tutkimuksiin liittyen 60-90min /186€.

Terapeuttiset keskustelukäynnit Mehiläisen ajanvarauksesta

Psykologin tapaamiset uupumukseen, hyvinvointiin, ahdistukseen ja masennukseen, muutostilanteisiin, ihmissuhteisiin tai vanhemmuuteen liittyen. Lähestymistapani on ratkaisukeskeinen ja hyödynnän käynneillä hyväksymis- ja omistautumisterapian keinoja. Lue lisää hyväksymis- ja omistautumisterapiasta: https://www.joustavamieli.com/p/esittely.html 


Muuta

Terveydenhuollon palveluina psykologisten tutkimusten ja terapeuttisten keskustelukäyntien arvonlisävero on 0%. Lääkärin lähetteellä psykologin tutkimus voi olla Kela-korvattava. Vakuutus voi korvata psykologisen hoidon ja tutkimusten kuluja. Kysy ennakkoon korvauksista omalta vakuutusyhtiöltä.

Kuluttajansuojalaki

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.